Nyereményjáték

Nyereményjáték

“VAN GRAAF húsvéti nyereményjáték”

2023.03.31. – 2023.04.11.

 

Részvételi- és Játékszabályzat és Adatvédelmi tájékoztató

 

 1. A játék szervezője, lebonyolítója

A „VAN GRAAF húsvéti nyereményjáték” elnevezésű Nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője és egyben lebonyolítója a VAN GRAAF Bt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 121, Cg. 01 06 781193; a továbbiakban: „Szervező/Adatkezelő” az általa üzemeltetett Instagram oldalon (https://www.instagram.com/vangraaf_hu/) Nyereményjátékot szervez, a továbbiakban: „Játék”.

A Szervező megbízottja a Játék lebonyolítására: DOUBLE DECKER Kft. (Székhely címe: 1082 Budapest, Corvin sétány 5. A. lház. 2. em. 6., cégjegyzékszáma: 01 09 666289, a továbbiakban: „Lebonyolító”).

A Játék Takács Nórie influencer Instagram oldalán (https://www.instagram.com/takacs_norie/ ) kerül megrendezésre a VAN GRAAF Instagram oldalával (https://www.instagram.com/vangraaf_hu/) kollaborációban.

A Játék a a https://hogyanlegyekjono.hu/ alatt a bejegyezéseknél kerül meghirdetésre.

A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatot.

 1. A Játékban részt vevő személyek, kizárás

A Játékban részt vehet minden érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező 18. életévét betöltött, Instagram profillal rendelkező cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy.

Kizárás

A Játékban a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, illetve azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Instagram profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.

A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek sértik a jó ízlést, a Játék témájától eltérő témát tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy szolgáltatásokat említenek meg, a Szervező jó hírnevét sértik, vagy a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen Pályázatokat kizárja a játékból saját megítélése szerint.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2023.03.31. – 2023.04.11. 12 óráig tart (UTC+2 óra, magyarországi időzóna szerint). A hálózati sebesség függvényében a kezdés időpontja eltérhet. Ezen időszak előtti és utáni időpontban történt válaszok nem vesznek részt a Játékban.

 1. A játék menete

A Játékban résztvevő személy:

 1. beköveti a @vangraaf_hu és a @takacs_norie profilt,
 2. lájkolja/kedveli a posztot,
 3. kommentben válaszol a feltett kérdésre.

Bekövetni a @vangraaf_hu és a @takacs_norie profilt, a posztot lájkolni és a posztban megjelenő kérdésre 2023.03.31. – 2023.04.11. 12 óráig (UTC+2 óra, magyarországi időzóna szerint) lehet érvényesen választ adni.

A Játékos Instagram oldalának valósnak és publikusnak kell lenni ahhoz, hogy a Szervező a Játékszabályzat alapján ellenőrizhesse hitelességét. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult a kérdésre kommentben válaszolni.

 1. Nyeremény és kisorsolása

A Nyeremény a kérdésre komment formájában választ adó és ezzel egyidejűleg a @vangraaf_hu és @takacs_norie profilt bekövető, valamint a posztot kedvelő (lájkoló) Játékosok között kerül kisorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő gépi programmal a játék befejezését követő 5 munkanapon belül. A sorsolásokra a Szervező székhelyén kerül sor. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

Nyertesek száma összesen: 1 fő

Eredményhirdetés: a sorsolást követő 24 órán belül

A sorsolás során 1 nyertes kerül kisorsolásra.

Nyeremény: 1 db 80 000 forint értékű VAN GRAAF vásárlási utalvány

A Nyereményre azon játékos jogosult, aki a játékban meghatározott időpontig teljesíti a meghatározott feltételt, valamint a Játék időtartama alatt már betöltötte a 18. életévét.

A Nyeremény készpénzre nem váltható, annak cseréje nem lehetséges. A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

 1. Nyeremény átvételével kapcsolatos tudnivalók

A Szervező a sorsolást követően a nyertes Játékost egy Instagram poszt keretében kihirdeti, valamint egy Instagram Direct Message küldésével értesíti a sorsolást követően. Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

Az értesítést követően a Játékosnak 5 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel az Instagram oldalon privát üzenetben és meg kell adnia az alábbi adatait: név, postacím, e-mail cím, telefonszám.

A sikeres kapcsolatfelvételt követően a nyeremény igénybevételének módját, idejét, és az utazáshoz szükséges adatok körét a nyertes Játékossal egyezteti, az értesítés visszaigazolása után, fizikai vagy postai úton történő átadásra nem kerül sor.

A Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz és a játékban történő részvételükkel kifejezetten elfogadják azt, hogy a kisorsolt Nyertesek nevét a Szervező jogosult megnevezni Instagram posztban, azonban a Nyertesek nem kizárólag komment formájában kerülnek értesítésre a játék posztja alatt.

A Szervező megtagadhatja a Nyeremény átadását, amennyiben a nyertes által megadott adatok pontatlanok, vagy nem valósak.

Amennyiben a nyertes a Nyereményért a fent meghatározott időtartamban nem jelentkezik, nem sikerül felvenni a kapcsolatot vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy a nyertes egyéb okból a Játékból kizárásra került, vagy a Nyeremény részére történő átadását a Szervező a fentiek szerint megtagadta, illetve a Nyeremény számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy a nyertes játékos elesett a Nyeremény átvételének lehetőségétől. A Szervező a kizárásról szóló értesítést követően 5 naptári napon túl a reklamáció lehetőségét kizárja.

A kizárást követően Szervező értesíti a tartaléknyerteseket.

A Nyeremény másra át nem ruházható a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak.

A Nyereményhez tartozó futár költség, adó – és esetleges járulékfizetési kötelezettség (SZJA + SZOCHO) a Szervezőt terheli, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl.: a nyeremény igénybevételéhez szükséges útiköltség) a nyertest terhelik.

 1. Adatkezelés

A Játékos tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak megküldésével a személyes adatainak Szervező általi – jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti – kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok posztolása önkéntes és feltétel nélküli adatkezelési hozzájárulásának minősül.

A Játékosok, a Játékban való részvétellel, az Értesítésre küldött válasszal, a személyes adatok megadásával hozzájárulnak, hogy a kisorsolásuk esetén tőlük, mint nyertesektől bekért személyes adatokat (név, postai cím, telefonszám, e-mail cím) a Szervező kizárólag a Nyeremény kézhezvételétől számított 30 napig, a Nyeremény közlése érdekében kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.

A Szervező által a nyertes adatainak megőrzése az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításakor esedékes naptári év utolsó napjától számított 5 év.

A Nyereményjáték nyertesének adatait a Szervező kezeli, adatfeldolgozó igénybe vételére nem kerül sor. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor ingyenesen, korlátozásmentesen, indoklás nélkül kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a service.budapest@vangraaf.com e-mail címre küldött levéllel. Az adatok kezelését a Szervező alkalmazottai útján jogosult végezni, a személyes adatok további személyek részére nem kerülnek átadásra vagy továbbításra.

 1. Adatvédelem

Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan kezeli.

Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor korlátozásmentesen, ingyenesen, indoklás nélkül lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok zárolását, törlését vagy helyesbítését a service.budapest@vangraaf.com e-mail címen.

A törlés, helyesbítés, zárolás és információ-szolgáltatás iránti kérelem teljesítésének határideje a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékos (nyertes) személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A pert Játékos – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a Szervező a továbbiakban ne keresse meg őt, melyet a lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) jelezhet a service.budapest@vangraaf.com e-mail címen.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az 5. pontban megjelölt Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A Szervező, mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa, illetve amennyiben adott kategóriában nincs legalább a nyeremény száma+1 fő Játékos, úgy abban a kategóriában Nyereményjáték sorsolást nem tart.

 1. Felelősség

A promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik az Instagramhoz.

Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a Instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, az Instagramot, illetve az azt kezelő szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben az Instagramot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét az Instagram rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

 1. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot bármikor visszavonja, valamint, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa vagy visszavonhassa. Ebben az esetben a Szervező fenti Instagram oldalán nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező Instagram oldalán @vangraaf_hu a bioban (vagy FB notes) érhető el a Játék időtartama alatt.

A Játék a Szervező Facebook oldalán is promótálásra kerül, azonban a Játékra kizárólag az Instagram oldalon lehet jelentkezni.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játékot a Szervező Instagram és Facebook oldalán történő egyidejű tájékoztatás mellett bármikor, indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

Kelt: Budapest, 2023. 03. 31.

VAN GRAAF Bt.

Szervező