Nyereményjáték

Nyereményjáték

A PERFECT SKIN COLLECTION NYEREMÉNYJÁTÉK” NEVŰ INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

 

A Nyereményjáték időtartama: 2024. március 28-április 8.  

 

Ez a dokumentum a Paloma Kft. által indított PERFECT SKIN COLLECTION NYEREMÉNYJÁTÉKnevű nyereményjátékról szolgál információkkal, és a résztvevők egy bizonyos kategóriájának szól (a megnevezettek), valamint tartalmazza azokat a szabályokat, melyeket be kell tartani az Nyereményjáték alatt:

 

 1. A SZERVEZŐ

1.1 A PERFECT SKIN COLLECTION NYEREMÉNYJÁTÉKnyereményjáték (a továbbiakban “a Nyereményjáték / a Játék”) szervezője a Paloma Kft. (székhelye:
1139 Budapest, Frangepán utca 8-10.
, cégjegyzékszám: 01 09 196632, adószám: 11574075241, képviseli: Kalcsu Marcell, ügyvezető ) (a továbbiakban „A Szervező”).

A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat Aranymetszet Média Kft. (2453, Ercsi, Sinatelep Mátyás király utca 19., 01-09-033498 ) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el. A Lebonyolító a Játékot Influencer Partner (Takács Nóra) közreműködésével, a Partner saját Instagram oldalán (https://www.instagram.com/takacs_norie/) bonyolítja le.

 • A Játék feltételeit a jelen szabályzat (a továbbiakban „A Szabályzat”) határozza meg, amely minden résztvevőre (a továbbiakban: Résztvevő) nézve kötelező jellegű. A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát a Nyereményjáték lefolyása alatt, de csak a közönség részére való bejelentést követően. A Nyereményjátékban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

 

 • A nyilvánosság biztosítása érdekében a Szabályzat minden érdekelt személy rendelkezésére áll, ingyenesen, az Influencer Partner Instagram oldalán (https://www.instagram.com/takacs_norie/).

 

 1. A JÁTÉK HELYE ÉS IDŐTARTAMA

 

2.1 A Játék online kerül megrendezésre, az Influencer Partner Instagram oldalán (https://www.instagram.com/vikihalmosii). A játék időtartama közép-európai idő szerint: 2024. március 28. 10:00 órától 2024. április 8. 17 óráig. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információkat az Influencer Partner hivatalos Instagram oldala (https://www.instagram.com/takacs_norie/) tartalmazza. A Szervező és Lebonyolító ezen felületen keresztül ad a Nyereményjátékkal kapcsolatos tájékoztatást és hivatalos közlést.

 

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

3.1 A Játékban való részvételre jogosult minden olyan személy, aki:

 1. a) 2024. március 28. napjáig betöltötte a 18. életévét.
 2. b) Rendelkezik egy regisztrált nyilvános felhasználói profillal az Instagramon (www.instagram.com).
 3. c) A Játék 2.1 pontban ismertetett időtartama alatt kommentet ír az Influencer Partner Instagram oldalán (https://www.instagram.com/takacs_norie/) publikált Perfect Skin Collection Nyereményjáték-poszthoz, a posztban meghatározott feltételeknek megfelelően.
 4. d) Rendelkezik magyarországi lakcímmel.
 5. e) A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint a felsoroltak Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

3.2 Amennyiben a Játék valamely nyertese (a továbbiakban: Nyertesek) valamilyen okból cselekvőképtelen (teljes, vagy részleges cselekvőképtelenség), törvényes gyámja is átveheti a 4. pontban meghatározott nyereményt (a továbbiakban: Nyeremény), a Nyeremény elfogadásával a Nyertes/törvényes gyámja egyúttal mentesíti a Szervezőt az átadásából származó bármely felelősség alól, valamint bármely jellegű, a Nyereménnyel kapcsolatos kártérítés vagy követelmény kifizetése alól.

3.3. Szervező fenntartja a jogot a Résztvevő Játékban történő részvételének felülvizsgálatára. Szervező a felülvizsgálatot saját hatáskörben folytatja le, illetve bírálja el, így saját hatáskörben, dönthet Résztvevők Játékból történő kizárásáról.

 

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYE

 

4.1     A Szervező által felajánlott nyeremények:

Két darab (2 db) BABOR Perfect Skin  Collection.

 

 1. A NYERTESEK SORSOLÁSA

5.1     A Résztvevő elfogadja, hogy az Influencer Partner az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött pályázatok közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással, a zárt számítógépes rendszerű Giveaway Picker alkalmazás segítségével sorsol ki 2 db Nyertest. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy a nyertesek sorsolásával kapcsolatban kizárólag a zárt számítógépes rendszer sorsolása az irányadó. A Résztvevő e feltételek ellen kifogással nem élhet.

5.2   A nyertesek kisorsolására a 2024. április 8-án kerül sor az 5.1. pont szerinti módon.

5.3     Az Influencer Partner az 5.1 pontban meghatározottak szerint 2 fő Pótnyertest (a továbbiakban: Pótnyertes) is sorsol. A Pótnyertesek átvehetik az eredetileg kiválasztott Nyertesek helyét megadott sorrend szerint abban az esetben, ha az eredetileg kiválasztott Nyertesek a 3. pontban felsorolt okokból kifolyólag nyereményüket nem kaphatják meg.

5.4.    A Nyertesek azonosítása a nyertesség tényének megállapítását követően történik meg és az Influencer partner Instagram oldalán (https://www.instagram.com/takacs_norie/) story-ban kerül kihirdetésre. Amennyiben a Nyertesek valamelyike az Inluencer Partner erre irányuló felhívását követő 3 napon belül nem adja meg az Influencer Partner részére az e-mail címét, úgy ezen Nyertes helyébe a sorrend szerinti pótnyertes lép.

 

 

 1. A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

6.1     A Nyertesek a sorsolást követően azonnal kapnak értesítést az Influencer Partner hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/takacs_norie/) Instagram privát üzenet (DM) formájában. Ehhez a Nyertesek kifejezetten hozzájárulnak jelen játékban való részvételükkel. Ezt követően a Nyertesek privát üzenetben megírják e-mail elérhetőségüket, kézbesítési címüket, teljes nevüket és telefonszámukat az Influencer Partnernek, aki azt továbbítja a Szervezőnek.

6.2. A Nyeremény akkor kerül átadásra, ha a Nyertes által megadott adatok valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják. Valótlan adatok esetén, a Nyertes a játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja.

A Szervező a Nyereményt postai úton juttatja el a Nyertesekhez, az általuk megadott címekre.

6.3.     Miután a Nyertesek számára a nyeremények átadásra kerülnek, a Szervezőt további költség nem terheli.

6.4 Ha a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni az Akcióból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak átadása előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását. A Szervező jogosult saját hatáskörében elbírálni a visszaélést, a kizárást a Szervező nem köteles indokolni.

6.5     A Nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

 1. KAPCSOLÓDÓ DÍJAK ÉS ADÓK

 

7.1 Bármely egyéb, a Nyereménnyel kapcsolatos, adóügyi, vagy más jellegű kötelezettség kizárólag a Nyertest terheli.

 

 1. VITÁS KÉRDÉSEK

 

8.1     A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat és az Instagram előírásai szerint történik.

8.2 Ha a Résztvevő a jelen Szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

8.3     A Részvevő és a Szervező között esetlegesen felmerülő jogvitát a Felek békés úton próbálják meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Szervező székhelye szerint illetékes igazságszolgáltatási szervek fogják ezeket rendezni.

 

 1. FELELŐSSÉG

 

9.1     A Szervező nem vállal felelősséget az alábbiakért:

 1. a) Ha Nyertes nem lép érintkezésbe a Szervezővel a Szervezőnek nem felróható okokból.
 2. b) A Szervező és a jelen Játékban érintett felek nem vállalnak felelősséget az internetszolgáltató hálózatok túlterheltsége, illetve meghibásodása, vagy a Résztvevők által használt alkalmazások (szoftver és/vagy hardver) hibás használata révén meg nem érkezett e-mailekért.
 3. c) Azon helyzetért, amelyben a Nyertes részére nem kerül elküldésre a Nyeremény, hiányos, hamis, vagy pontatlanul rögzített cím következtében;
 4. d) A Játékban résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy tisztességesen kommunikálnak, és nem terjesztenek olyan megjegyzéseket vagy képeket, amelyek: vulgáris nyelvet, rágalmazó vagy obszcén állításokat tartalmaznak, illetve sértik a hatályos jogszabályokat vagy a Szabályzatot.

9.2     A Szervező fenntartja annak jogát, hogy az Nyereményjátékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor módosítsa, felfüggessze, vagy azt beszüntesse.

9.3     Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől kár-, vagy költségtérítést.

9.4     A Játékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező az Instagram által tárolt adatokért, valamint az Instagram által végzett adatkezelésért nem felel. A Játék az Instagram használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi, jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez,

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

10.1    A Szervező, mint Adatkezelő a személyes adatokat a 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján kezeli.

 

10.2 A kezelt személyes adatok köre:

 

 • Instagram profilnév
 • a Nyertes e-mail címe, teljes neve, kézbesítési címe, telefonszáma
 • a Játékos Instagram kommentben tett megjegyzése.

10.3 Az adatkezelés célja:

 

 • A Játékos Instagram profilneve szükséges a Nyeremény sorsolásához, a Nyertes azonosításához,
 • A Nyertes kézbesítési címe, teljes neve, telefonszáma szükséges a Nyeremény átadásához, annak postázásához.
 • A Játékos megjegyzés tétele (komment) által vehet részt a Játékban.

10.4 Az adatkezelés időtartama: A Játékos/Nyertes hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Szervező, mint Adatkezelő a Nyeremény kiküldését követően törli a személyes adatokat.

 

10.5 Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján (a Játékban való részvétellel a hozzájárulást megadottnak tekintjük). A hozzájárulást a kovacs.agnes@kalcsu.hu címre küldött e-mailben bármikor vissza lehet vonni.

 

 1. 6 A személyes adatokat a Szervező, mint Adatkezelő munkatársai a fenti cél megvalósulása érdekében kezelik. Külföldre, nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás. Szervező felelősséget vállal, hogy a személyes adatokat nem adja ki harmadik félnek, kivéve azon helyzeteket, amelyekben a Szervező köteles betartani a hatályos adóügyi jogszabályok rendelkezéseit.

10.7 A Nyereményjáték folyamatának minden lépésével kapcsolatban (beleértve: adatgyűjtés, adatkezelés, a Nyertes értesítése) a Nyertes kifejezi a részvételbe való egyértelmű beleegyezését a Nyereményjátékhoz való csatlakozással.

10.9 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz és a Nyereményre való  jogosultság elvesztéséhez vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

10.10 Jogok, jogorvoslat, panasz:

A Játékos a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (melyet Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül ad meg), kérheti a személyes adatok helyesbítését (kivéve jellegénél fogva komment/megjegyzés esetében), törlését (ameddig azok törlése észszerű erőfeszítéseket téve lehetséges, és a törlés nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét), vagy az adatkezelés korlátozását.

 

Amennyiben a Játékos szerint Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor forduljon elsősorban Adatkezelőhöz a fenti elérhetőségen (Szervező elérhetősége). Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat. /Egyebekben az Infotv. 14-23. § és a GDPR 15., 17.,18., 21. cikkei irányadók./

 

10.11 A Résztvevő Játékban való részvételével elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 

Budapest, 2024. március 28.

a Játék szervezője a Paloma Kft.